Algemene Voorwaarden Begeleiding Huiswerkinstituut Nederland

 

BEGRIPPEN

opdrachtgever: de persoon die het huiswerkinstituut opdracht geeft de student te begeleiden.

huiswerkinstituut; het huiswerkinstituut die begeleiding geeft aan de student, voor deze voorwaarden Huiswerkinstituut Nederland. 

student: de persoon die door Huiswerkinstituut Nederland wordt begeleid.

 

ARTIKEL 1: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

a. Deze overeenkomst komt tot stand na ontvangst van een ingevuld en door opdrachtgever ondertekent intakeformulier of na ontvangst van de eerste betaling van de begeleiding (huiswerkbegeleiding of bijles).

b. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.

c. De opdrachtgever en Huiswerkinstituut komen overeen alle wederzijdse, verplichten welke uit deze overeenkomst voortvloeien, uit te voeren.

 

ARTIKEL 2: BEGELEIDING EN BIJLES

a. Het Huiswerkinstituut houdt de studieresultaten, zoals door de student wordt opgegeven, bij.

b. Het Huiswerkinstituut is verplicht alle in haar bezit zijnde gegevens vertrouwelijk te behandelen. Het huiswerkinstituut zal geen mededelingen aan derden doen, behoudens, wanneer Huiswerkinstituut Nederland voor de correcte uitvoering van haar taken dit noodzakelijk acht. De mededeling aan derden wordt hiermee beperkt tot de leiding en/of docenten van de onderwijsinstelling waaraan de student verbonden is.

c. De opdrachtgever machtigt Huiswerkinstituut Nederland bij de onderwijsinstelling waaraan de student verbonden is, alle gegevens te vergaren die voor correcte uitvoering van de huiswerkbegeleiding noodzakelijk zijn.

d. Huiswerkinstituut Nederland zal alles, wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt, uitvoeren om de studie resultaten van de student op een positieve manier te beïnvloeden. Gezien het karakter van het geven van huiswerkbegeleiding is het niet mogelijk dat Huiswerkinstituut Nederland, ondanks alle inzet van zowel de begeleiding als van de student, een harde garantie op succes kan afgeven.

e. Huiswerkinstituut Nederland spant zich in om de student optimale begeleiding te geven waarbij het duidelijk is dat huiswerkbegeleiding geen bijles is.

f. Bijlessen wordt in overleg met de opdrachtgever uitgevoerd en apart in rekening gebracht.

g. Bij eventuele verhindering dient de bijles 24 uur van te voren te worden afgezegd (afmelding via e-mail, WhatApp of telefonisch). Bij verzuim wordt de bijles in rekening gebracht.

ARTIKEL 3: BETALING

a Huiswerkinstituut Nederland incasseert huiswerkbegeleiding automatisch, in maandelijkse termijnen vooraf. In gezamenlijk overleg tussen de opdrachtgever en het huiswerkinstituut worden aanvullende diensten afzonderlijk gefactureerd (in overleg vooraf dan wel achteraf).

b. De opdrachtgever is verplicht de betaling, binnen 7 dagen na facturering, aan Huiswerkinstituut Nederland over te maken.

c. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, wordt voor elke herinnering € 10,- aan herinneringskosten in rekening gebracht.

d. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet is Huiswerkinstituut Nederland gerechtigd over de hoofdsom rente en eventuele incassokosten in rekening te brengen.

e. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens Huiswerkinstituut Nederland heeft voldaan, behoudt laatstgenoemde zich het recht voor de student de toegang tot Huiswerkinstituut Nederland te ontzeggen, totdat aan de betreffende betalingsverplichting is voldaan.

 

ARTIKEL 4: ONTBINDING BEGELEIDING

a. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

b. Huiswerkinstituut Nederland behoudt zich het recht voor de begeleiding op elk moment eenzijdig op te zeggen. Het met redenen omklede besluit wordt schriftelijk aan de opdrachtgever meegedeeld. Huiswerkinstituut Nederland is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding die voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst.

c. De opdrachtgever dient uiterlijk één maand voor het einde van de lopende maand de begeleiding schriftelijk op te zeggen. Als voorbeeld: een opzegging per 1 december dient uiterlijk vóór 1 november opgezegd te zijn.

d. Wanneer de opdrachtgever, ongeacht de reden, een overeenkomst voor de ingangsdatum ontbindt dan behoudt Huiswerkinstituut Nederland zich het recht voor om eenmalig 10% van het afgesproken maandbedrag als administratie- en annuleringskosten in rekening te brengen. 

ARTIKEL 5: ABSENTIE STUDENT

Absentie van de student wordt zoveel mogelijk vooraf door de opdrachtgever gemeld. Absentie van de student laat de verplichting tot het betalen van de overeengekomen begeleiding geheel onverlet.

ARTIKEL 6: ALGEMEEN VOORBEHOUD

Huiswerkinstituut Nederland behoudt zich het recht voor na het einde van een incasso- of factuurperiode wijzigingen aan te brengen in de voor de begeleiding gehanteerde tarieven. In voorkomende gevallen wordt de opdrachtgever hierover vooraf geïnformeerd.

ARTIKEL 7: UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Huiswerkinstituut Nederland is niet aansprakelijk voor schade (zowel verlies, diefstal als letsel valt onder de noemer ‘schade’) toegebracht aan de student, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Huiswerkinstituut Nederland. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die de student aan Huiswerkinstituut Nederland, inclusief haar medewerkers, dan wel aan derden jegens wie Huiswerkinstituut Nederland aansprakelijk is, toebrengt.

Huiswerkinstituut Nijkerk, het instituut voor huiswerkbegeleiding, studiecoaching, bijles en examentraining 

E-mail: peter@huiswerknijkerk.nl  Telefoon & WhatsApp: 06-12289229 © 2018 Huiswerkinstituut Nijkerk - Algemene Voorwaarden - Disclaimer