top of page

Algemene Voorwaarden Begeleiding Huiswerkinstituut 

 

BEGRIPPEN

het Huiswerkinstituut: het huiswerkinstituut dat de begeleiding geeft aan de student, voor deze voorwaarden Huiswerkinstituut Nijkerk gevestigd te Nijkerk aan de Venenstraat 15, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80305822

opdrachtgever: de persoon die het Huiswerkinstituut opdracht geeft de student te begeleiden.

​student: de persoon die door het Huiswerkinstituut wordt begeleid.

 

ARTIKEL 1: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

a. Deze overeenkomst komt tot stand na ontvangst van een ingevuld en door opdrachtgever ondertekent intakeformulier of na ontvangst van de eerste betaling van de begeleiding (huiswerkbegeleiding of bijles).

b. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.

c. De opdrachtgever en het Huiswerkinstituut komen overeen alle wederzijdse, verplichten welke uit deze overeenkomst voortvloeien, uit te voeren.

 

ARTIKEL 2: BEGELEIDING EN BIJLES

a. Het Huiswerkinstituut houdt de studieresultaten, zoals door de student wordt opgegeven, bij.

b. Het Huiswerkinstituut is verplicht alle in haar bezit zijnde gegevens vertrouwelijk te behandelen. Het huiswerkinstituut zal geen mededelingen aan derden doen, behoudens, wanneer het Huiswerkinstituut voor de correcte uitvoering van haar taken dit noodzakelijk acht. De mededeling aan derden wordt hiermee beperkt tot de leiding en/of docenten van de onderwijsinstelling waaraan de student verbonden is.

c. De opdrachtgever machtigt het Huiswerkinstituut bij de onderwijsinstelling waaraan de student verbonden is, alle gegevens te vergaren die voor correcte uitvoering van de huiswerkbegeleiding noodzakelijk zijn.

d. Het Huiswerkinstituut zal alles, wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt, uitvoeren om de studie resultaten van de student op een positieve manier te beïnvloeden. Gezien het karakter van het geven van huiswerkbegeleiding is het niet mogelijk dat het Huiswerkinstituut, ondanks alle inzet van zowel de begeleiding als van de student, een harde garantie op succes kan afgeven.

e. Het Huiswerkinstituut spant zich in om de student optimale begeleiding te geven waarbij het duidelijk is dat huiswerkbegeleiding geen bijles is.

f. Bijlessen wordt in overleg met de opdrachtgever uitgevoerd en apart in rekening gebracht.

g. Bij eventuele verhindering dient de bijles 24 uur van te voren te worden afgezegd (afmelding via e-mail, WhatApp of telefonisch). Bij verzuim wordt de bijles in rekening gebracht.

ARTIKEL 3: BETALING

a Het Huiswerkinstituut incasseert huiswerkbegeleiding automatisch, in maandelijkse termijnen vooraf. In gezamenlijk overleg tussen de opdrachtgever en het huiswerkinstituut worden aanvullende diensten afzonderlijk gefactureerd (in overleg vooraf dan wel achteraf).

b. De opdrachtgever is verplicht de betaling, binnen 7 dagen na facturering, aan het Huiswerkinstituut over te maken.

c. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, wordt voor elke herinnering € 10,- aan herinneringskosten in rekening gebracht.

d. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet is het Huiswerkinstituut gerechtigd over de hoofdsom rente en eventuele incassokosten in rekening te brengen.

e. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens het Huiswerkinstituut heeft voldaan, behoudt laatstgenoemde zich het recht voor de student de toegang tot het Huiswerkinstituut te ontzeggen, totdat aan de betreffende betalingsverplichting is voldaan.

ARTIKEL 4: ONTBINDING BEGELEIDING

a. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

b. Het Huiswerkinstituut behoudt zich het recht voor de begeleiding op elk moment eenzijdig op te zeggen. Het met redenen omklede besluit wordt schriftelijk aan de opdrachtgever meegedeeld. Het Huiswerkinstituut is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding die voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst.

c. De opdrachtgever dient uiterlijk één maand voor het einde van de lopende maand de begeleiding schriftelijk op te zeggen. Als voorbeeld: een opzegging per 1 december dient uiterlijk vóór 1 november opgezegd te zijn.

d. Wanneer de opdrachtgever, ongeacht de reden, een overeenkomst voor de ingangsdatum ontbindt dan behoudt het Huiswerkinstituut zich het recht voor om eenmalig 10% van het afgesproken maandbedrag als administratie- en annuleringskosten in rekening te brengen. 

ARTIKEL 5: ABSENTIE STUDENT

Absentie van de student wordt zoveel mogelijk vooraf door de opdrachtgever gemeld. Absentie van de student laat de verplichting tot het betalen van de overeengekomen begeleiding geheel onverlet.

ARTIKEL 6: ALGEMEEN VOORBEHOUD

Het Huiswerkinstituut behoudt zich het recht voor na het einde van een incasso- of factuurperiode wijzigingen aan te brengen in de voor de begeleiding gehanteerde tarieven. In voorkomende gevallen wordt de opdrachtgever hierover vooraf geïnformeerd.

ARTIKEL 7: UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Het Huiswerkinstituut is niet aansprakelijk voor schade (zowel verlies, diefstal als letsel valt onder de noemer ‘schade’) toegebracht aan de student, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van het Huiswerkinstituut. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die de student aan het Huiswerkinstituut, inclusief haar medewerkers, dan wel aan derden jegens wie het Huiswerkinstituut aansprakelijk is, toebrengt.

bottom of page